Home / Uncategorized / Hoc tốt Hóa lớp 12 Bài Phương pháp giải bài tập về chuỗi phản ứng Este hóa

Hoc tốt Hóa lớp 12 Bài Phương pháp giải bài tập về chuỗi phản ứng Este hóa

Video Bài 5: Phương pháp giải bài tập về chuỗi phản ứng Este hóa

CÁC PHẢN ỨNG THƯỜNG GẶP VỀ ESTE

Qua bài học này HocHay sẽ hướng dẫn các bạn giải các bài tập về chuỗi phản ứng Este hóa.

Phản ứng thủy phân

­Ry(COO)xyR­′x+xyH2O  ⇌  yR(COOH)x+xR′(OH)y

Phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm (phản ứng xà phòng hóa)

­Ry(COO)xyR­′x+xyNaOH  −→to  yR(COONa)x+xR′(OH)y

Một số phản ứng riêng

– Este của ancol không bền khi thủy phân hoặc xà phòng hóa không thu được ancol:

RCOOCH = CH+ H2O → RCOOH + CH3CHO

– Este của phenol phản ứng tạo ra hai muối và nước:

RCOOC6H5 + 2NaOH → RCOONa + C6H5ONa + H2O

– Este của axit fomic (HCOO)xR có khả năng tham gia phản ứng tráng gương.

(HCOO)xR + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O → (NH4CO3)xR + 2xAg + 2xNH4NO3

– Nếu este có gốc axit hoặc gốc ancol không no thì este đó còn tham gia được phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp và phản ứng oxi hóa không hoàn toàn.

CH2=CH-COOCH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-COOCH3

nCH2=C(CH3)COOCH3 → (-CH2-C(CH3)(COOCH3)-)n

                                       (Poli(MetylMetacrylat) – Plexiglass  – thủy tinh hữu cơ)

nCH3COOCH=CH2 → (-CH2-CH(OOCCH3)-)n

                                             (poli(vinyl axetat) – PVA)

ĐIỀU CHẾ

Các phản ứng điều chế.

Thực hiện phản ứng este hóa giữa ancol và axit

yR(COOH)x+xR′(OH)y ⇆H2SO4,to  Ry(COO)xyRx′+xyH2O

Thực hiện phản ứng cộng giữa axit và hiđrocacbon không no

RCOOH+C2H2→RCOOCH=CH2

Thực hiện phản ứng giữa muối Na của axit và dẫn xuất halogen

RCOONa+R′X −−→xt,to  RCOOR′+NaX

Thực hiện phản ứng giữa phenol và anhidrit axit

(RCO)2O+C6H5OH→RCOOC6H5+RCOOH

HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG ESTE HÓA

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

– Phản ứng este hóa là phản ứng giữa axit cacboxylic và ancol trong điều kiện nhiệt độ, có H2SO4 đặc làm xúc tác. Trong điều kiện đó, đồng thời xảy ra phản ứng thủy phân este trong môi trường axit, tạo ra axit và ancol ban đầu. Phản ứng este hóa và phản ứng thủy phân este trong axit là phản ứng thuận nghịch, hiệu suất phản ứng H <100%.

– Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm – phản ứng xà phòng hóa – là phản ứng 1 chiều, nhưng phản ứng có thể xảy ra hoàn toàn hoặc không hoàn toàn. Hiệu suất phản ứng H ≤ 1. H = 1: phản ứng xảy ra hoàn toàn.

·         Bài toán hiệu suất thuận: đề bài cho số liệu của chất tham gia phản ứng, yêu cầu đi tìm các chất tạo thành (sản phẩm).

cong thuc tinh H

Luôn luôn lấy số liệu của sản phẩm để tính cho bài toán.

Nếu bài toán cho hiệu suất thì sau khi tính toán chỉ cần nhân kết quả với hiệu suất → ra kết quả cần tìm.

·         Bài toán hiệu suất nghịch: đề bài cho số liệu sản phẩm, yêu cầu tính khối lượng các chất tham gia phản ứng.

CT tính : cong thuc tinh H

Nếu bài toán đã cho hiệu suất thì sau khi tính toán xong chỉ cần chia kết quả cho hiệu suất → ra kết quả cần tìm.

– Khi đề bài cho chất tham gia ban đầu có chứa bao nhiêu % tạp chất =>lượng chất tham gia thực tế  = lượng cho trong đề. (100 – %tạp chất).

– Đề bài cho sự hao hụt trong quá trình phản ứng/sản xuất thì lượng chất thực tế phản ứng = lượng chất trong đề bài . (100% – % hao hụt).

– Hiệu suất tính theo chất dư ít hơn.

– Khi đề bài cho quá trình gồm n giai đoạn, mỗi giai đoạn có hiệu suất H1, H2,…,Hn… thì hiệu suất của toàn quá trình là H = H1.H2….Hn

Xem bài học chi tiết tại: https://hochay.com/hoa-lop-12/hoa-lop-12-chuong-1-bai-5-phuong-phap-giai-bai-tap-ve-chuoi-phan-ung-este-hoa-713.html

#hoalop12 #hochay #lythuyethoa12 #tracnghiemhoa12 #hoa12nangcao #baitaphoa12 #cachgiaihoa12 #hocgioihoa

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Thanh Huyền Học Hay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *